Zwroty:

Odstąpienie od umowy

Klient będący Konsumentem, który za pośrednictwem Sklepu internetowego zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął Produkt w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Produktu. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać na adres [email protected] oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Klient ma prawo do zwrotu lub wymiany zakupionego Produktu w ciągu 14 dni od dnia dostawy. Jeśli chcesz zwrócić zamówiony Produkt lub masz jakiekolwiek pytania dotyczące procesu zwrotu, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta drogą mailową na adres: [email protected]. Poniżej znajdują się bardziej szczegółowe instrukcje i warunki dotyczące zwrotów.

Klient ma prawo do zwrotu Produktu, jeżeli:

 • Zamówienie zostało anulowane zgodnie z regulaminem poprzez powiadomienie Sprzedającego w ciągu 14 dni od daty dostawy,
 • Przedmiot nie był używany,
 • Towar jest w stanie, w jakim klient go otrzymał, a wszystkie części produktu oraz oryginalne opakowanie produktu i instrukcja obsługi znajdują się w przesyłce zwrotnej.

W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

W razie odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek zwrócić zakupiony Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zwracanego Produktu przed upływem 14 dni na adres: Czarnocki, Wawrzyniak, Jeżak Pragmatic Studio Sp.j., ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa.

Koszty zwrotu (odesłania) Produktu ponosi Klient.

Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

Sprzedawca dokona płatności zwrotnej przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył wcześniej Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskaże inną, niezwiązaną z żadnymi kosztami formę zwrotu.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Rękojmia za wady

Klientowi będącemu Przedsiębiorcą nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Wobec Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta będącego Konsumentem pisemnie na adres: Czarnocki, Wawrzyniak, Jeżak Pragmatic Studio Sp.j., ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa lub drogą mailową na adres: [email protected].

Składając reklamację Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacji zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego, jednak nie jest to obowiązkowe.

Składając reklamację Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacji zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego, jednak nie jest to obowiązkowe.

 • imię, nazwisko, firma, NIP, adres do korespondencji i dane kontaktowe;
 • informacje dotyczące daty zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem jej zawarcia;
 • informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
 • żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient zostanie ponadto powiadomiony o tym czy Sprzedawca wyraża, czy też nie, zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu. W przypadku wyrażenia zgody, Sprzedawca wskaże Klientowi podmiot właściwy do pozasądowego rozwiązania sporu.

Zwroty:

Odstąpienie od umowy

Klient będący Konsumentem, który za pośrednictwem Sklepu internetowego zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął Produkt w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Produktu. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać na adres [email protected] oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Klient ma prawo do zwrotu lub wymiany zakupionego Produktu w ciągu 14 dni od dnia dostawy. Jeśli chcesz zwrócić zamówiony Produkt lub masz jakiekolwiek pytania dotyczące procesu zwrotu, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta drogą mailową na adres: [email protected]. Poniżej znajdują się bardziej szczegółowe instrukcje i warunki dotyczące zwrotów.

Klient ma prawo do zwrotu Produktu, jeżeli:

 • Zamówienie zostało anulowane zgodnie z regulaminem poprzez powiadomienie Sprzedającego w ciągu 14 dni od daty dostawy,
 • Przedmiot nie był używany,
 • Towar jest w stanie, w jakim klient go otrzymał, a wszystkie części produktu oraz oryginalne opakowanie produktu i instrukcja obsługi znajdują się w przesyłce zwrotnej.

W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

W razie odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek zwrócić zakupiony Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zwracanego Produktu przed upływem 14 dni na adres: Czarnocki, Wawrzyniak, Jeżak Pragmatic Studio Sp.j., ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa.

Koszty zwrotu (odesłania) Produktu ponosi Klient.

Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

Sprzedawca dokona płatności zwrotnej przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył wcześniej Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskaże inną, niezwiązaną z żadnymi kosztami formę zwrotu.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Rękojmia za wady

Klientowi będącemu Przedsiębiorcą nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Wobec Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta będącego Konsumentem pisemnie na adres: Czarnocki, Wawrzyniak, Jeżak Pragmatic Studio Sp.j., ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa lub drogą mailową na adres: [email protected].

Składając reklamację Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacji zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego, jednak nie jest to obowiązkowe.

Składając reklamację Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacji zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego, jednak nie jest to obowiązkowe.

 • imię, nazwisko, firma, NIP, adres do korespondencji i dane kontaktowe;
 • informacje dotyczące daty zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem jej zawarcia;
 • informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
 • żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient zostanie ponadto powiadomiony o tym czy Sprzedawca wyraża, czy też nie, zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu. W przypadku wyrażenia zgody, Sprzedawca wskaże Klientowi podmiot właściwy do pozasądowego rozwiązania sporu.