Regulamin

Postanowienia ogólne

Sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.kal-store.com/ prowadzony jest przez spółkę pod firmą Czarnocki, Wawrzyniak, Jeżak Pragmatic Studio Spółka jawna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000802219, NIP: 7010943698, REGON: 384283581, adres e-mail: kal@kal-store.com.

Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy.

Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

W celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą Klient może przed złożeniem Zamówienia skorzystać z prawa do negocjacji warunków umowy. W przypadku rezygnacji przez Klienta z możliwości negocjacji, niniejszy Regulamin stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy.

Dostęp do Regulaminu Klient może uzyskać w każdym momencie pod adresem: http://www.kal-store.com/regulamin/, a także poprzez zapisanie go w dowolnym formacie na wybranym przez siebie nośniku

Jeżeli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, Produkty oferowane w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.

Niniejszy Regulamin stanowi integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę, w tym również umów zawieranych w drodze Zamówienia złożonego drogą mailową lub telefoniczną.

Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Klienta powoduje ponoszenie przez Klienta kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Klienta z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.

Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:

 • zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,
 • mediację,
 • zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
 • zwrócenie się do Federacji Konsumentów,
 • skorzystanie z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr (Platforma ODR).

Konto Klienta

Klient w celu założenia Konta klienta dokonuje Rejestracji za pomocą formularza, podając dane wymienione w formularzu Rejestracji, w tym przede wszystkim adres e-mail, hasło, dane adresowe i kontaktowe.

Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego Klienta. Hasło można zmienić w Koncie klienta poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

Loginem użytkownika jest podany przy rejestracji adres e-mail Klienta.

Założenie Konta klienta jest bezpłatne i dobrowolne.

Rejestracja nie jest warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie. Klient ma możliwość złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego bez uprzedniej Rejestracji, korzystając z formularza Zamówienia.

Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

Zamówienia

Informacje o Produktach prezentowane w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.

Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

Klient ma do wyboru dwa sposoby złożenia Zamówienia:

 • złożenie Zamówienia po wcześniejszej Rejestracji, za pośrednictwem Konta klienta,
 • złożenie Zamówienia bez Rejestracji, za pośrednictwem formularza Zamówienia.

W celu złożenia Zamówienia Klient powinien dodać do Koszyka Produkt, który zamierza kupić. Dodanie Produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z Koszyka.

Klient posiadający Konto klienta, po zalogowaniu się i po ostatecznym dodaniu Produktów do Koszyka zostaje przekierowany do formularza służącego do składania Zamówień, celem podania sposobu dostawy i metody płatności. Następnie Klient zostaje przekierowany do podsumowania Zamówienia. Złożenie Zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Kupuję i płacę”.

Klient nieposiadający Konta klienta, po ostatecznym dodaniu Produktów do Koszyka zostaje przekierowany do formularza służącego do składania Zamówień, celem podania adresu, danych płatnika, sposobu dostawy oraz metody płatności. Następnie Klient zostaje przekierowany do podsumowania Zamówienia. Złożenie Zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Kupuję i płacę”.

Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza przed złożeniem Zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu Zamówienia.

Naciśnięcie na przycisk „Kupuję i płacę” oznacza złożenie przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

Informacja o całkowitej wartości Zamówienia, która obejmuje cenę Produktu oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia Produktu.

Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu Zamówienia lub powiązany z Kontem klienta wiadomość zatytułowaną „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia”. E-mail ten stanowi przyjęcie oferty Klienta. W momencie poinformowania Klienta o przyjęciu złożonej przez niego oferty, następuje zawarcie Umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.

Płatność i cena

Klient ma możliwość dokonania zapłaty za Produkt tytułem złożonego Zamówienia w następujący sposób:

 • płatność online lub kartą płatniczą za pośrednictwem wybranego Operatora płatności.

Ceny podane na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich. Cena Produktu przed dodaniem do Koszyka nie zawiera kosztów przesyłki.

Ochrona Danych Osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów określone zostały w „Polityce prywatności”, dostępnej pod adresem: http://www.kal-store.com/politykaprywatnosci/, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

Świadczenie usług drogą elektroniczną

Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

 • założenie i prowadzenie Konta klienta w Sklepie internetowym;
 • umożliwienie złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży;
 • umożliwienie korzystania z Koszyka;
 • Newsletter;
 • udostępnianie danych i materiałów, znajdujących się w Sklepie internetowym, w tym przede wszystkim informacji o Produktach;

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Sprzedawca świadczy Usługi elektroniczne:

 • komputer klasy PC lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie ze Sklepu;
 • dostęp do sieci Internet;
 • dostęp do poczty elektronicznej;
 • odpowiednie oprogramowanie w postaci przeglądarki internetowej.

Zakazuje się Klientowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawartą z chwilą założenia przez Klienta Konta klienta, z chwilą zapisania się do usługi Newslettera, a także w momencie rozpoczęcia korzystania z danej funkcjonalności Sklepu internetowego umożliwiającej skorzystanie z określonej usługi elektronicznej.

Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na za założeniu i prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym, a także polegającej na świadczeniu usługi Newslettera, zostają zawarte na czas nieoznaczony. W zakresie pozostałych usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego umowa o świadczenie tychże usług zostaje zawarta na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą i poprzez zaprzestanie korzystania przez Klienta z danej usługi elektronicznej i bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.

Kupujący może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kal@kal-store.com lub pisemnie na adres: Czarnocki, Wawrzyniak, Jeżak Pragmatic Studio Sp.j., ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa.

Klient może złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kal@kal-store.com lub pisemnie na adres: Czarnocki, Wawrzyniak, Jeżak Pragmatic Studio Sp.j., ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa.

Sprzedawca rozpatrzy reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Kupującego niezwłocznie o jej wynikach.

Postanowienia końcowe

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek praw Konsumentów, przyznanych im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W przypadku ewentualnej, niezamierzonej niezgodności Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i są one stosowane przez Sprzedawcę.

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.

Sprzedawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na  stronie Sklepu internetowego. Zmiany Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego.

Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.

Wszelkie elementy graficzne Sklepu internetowego, zastosowane w nim rozwiązania techniczne, elementy kontentu, jak i sposób w jaki elementy graficzne i kontent są przedstawione (układ), jak również oprogramowanie, bazy danych i inne materiały umieszczone w ramach Sklepu internetowego stanowią przedmiot prawa autorskiego Sprzedawcy i podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W celu korzystania ze Sklepu internetowego Sprzedawca udziela Klientom niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania ze Sklepu internetowego, Licencji na korzystanie ze Sklepu internetowego. W ramach udzielonej Licencji Użytkownik uprawniony jest wyłącznie do tymczasowego zwielokrotniania Sklepu internetowego poprzez jego wyświetlanie w przeglądarce internetowej, a także zapisanie plików tymczasowych, w celu korzystania z dostępnych funkcjonalności w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem.

Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.

Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Competition Regulations

General provisions

The organizer of the Competition (hereinafter: “Competition”) is Czarnocki, Jeżak Pragmatic Studio Spółka jawna with its registered office in Warsaw, address: Marszałkowska 58, 00-545 Warsaw, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Department of the National Court Register under the number KRS: 0000802219, NIP: 7010943698, REGON: 384283581, e-mail address: kal@kal-store.com (hereinafter: “Organizer”).

These Regulations (hereinafter: “Regulations”) define the conditions of participation in the Competition and the rights and obligations of the Organizer and participants of the Competition (hereinafter: “Participant”).

The competition is conducted via the organizer’s profile on Facebook (https://www.facebook.com/kalstorecom) and Instagram (https://www.instagram.com/kalstorecom/).

The competition runs from November 02, 2021, from 00:01 to November 06, 2021, to 23:59.

The Regulations of the Competition are available throughout its duration at: https://kal-store.com/regulamin.

The competition is not a game of chance within the meaning of the Act of 19 November 2009 on gambling. The competition is not sponsored, supported or organized by Facebook and Instagram in any way. The organizer completely releases Facebook and Instagram from any liability towards the Competition Participants.

Contest Participants

Participants of the Competition may be adult natural persons with full legal capacity.

Participants of the Competition may not be the employees of the Organizer and persons providing services to the Organizer on the basis of civil law contracts, as well as family members of employees and associates of the Organizer.

Before participating in the Competition, the Participant should read the Regulations.

Participation in the Competition is voluntary and free.

The participant undertakes to provide true data.

Conditions for participation in the Competition

The condition of participation in the Competition is acceptance of these Regulations. Accepting the Regulations is voluntary, however, its absence prevents participation in the Competition.

The competition task is like the contest post published on one of the @Kalstorecom profiles on Instagram and Facebook, and then answer the contest question in the comment below the contest post. The competition question is “Tell us how do you organize your time to take care of your priorities before Christmas?” The last element of the competition task is to mark your friend in your answer by adding a tag.

The competition entry may not violate generally applicable law, contain vulgarisms, phrases considered offensive or that may in any way offend feelings or beliefs of third parties, as well as may not infringe the copyrights of third parties, personal rights of third parties and the protection rights to trademarks of entities who have these rights.

By entering the Competition and submitting the Competition Entry, the Participant declares that he is the author of the Competition Entry and has full property copyrights to it.

If the Competition Entry contains the Participant’s image, the Participant agrees to publish his image for purposes related to the organization and settlement of the Competition. The participant undertakes at the same time not to violate the right to someone else’s image.

Organizer’s rights

The Organizer has the right to exclude a Participant from participating in the Competition if the Participant or his Competition work does not meet the conditions set out in these Regulations.

The organizer reserves the right to change the duration of the Competition. This information will be immediately sent to Participants.

Competition results

On the last day of the competition, on December 6, 2021, the Organizer will select three Winners from all Competition Works submitted by that day, via Facebook and Instagram.

Only Entries that meet the conditions set out in these Regulations are subject to evaluation.

The results of the Contest will be announced by providing the post of the Participant containing the Contest Work in relation on the Organiser’s profile on Facebook or Instagram and designation of the Winner using the name of his account on Facebook or Instagram.

The Participant of the Competition who will be awarded will be informed about it in the manner referred to in paragraph 3. The participant should attempt to contact the Organizer to provide the data necessary to transfer the Prize, via a private message on Facebook or Instagram, within 7 days from the date of posting information about the results of the Competition, as described in paragraph 3. In the event the Participant fails to contact within the specified time, the Organizer will select another Winner.

Publishing information in the manner referred to in paragraph 3 is tantamount to informing Participants about the result of the Competition.

Awards

The prize in the Competition is a wall calendar worth 129.00 PLN. At the end of the Competition, three winners will be selected and three Prizes will be awarded.

The participant is not entitled to exchange the prize for cash.

The Organizer declares that the Competition is organized in the field of art, and the one-time value of the Awards under the Competition does not exceed PLN 2,000 referred to in art. 21 section 1 point 68 of the Act of July 26, 1991. on personal income tax. The value of the prize is therefore free of personal income tax.

Copyright

The organizer acquires the proprietary copyrights to the winners of the Competition Competition entries, pursuant to art. 921 § 3 of the Civil Code, in the following fields of operation:

 • recording and reproduction – production of copies of the work using a specific technique, including printing, reprographic and magnetic recording techniques as well as digital technique;
 • recording and reproduction in computer memory, on computer disks and all types of media intended for digital recording, in such a way that the works can be made available in computer networks and the Internet, as well as recording and reproduction using photosensitive technique and computer recording technique on media adapted to this form of writing;
 • placing on the market, lend or rent the original or copies;
 • public performance, exhibition, display, playback, broadcasting and rebroadcasting, as well as making the work publicly available in such a way that everyone can have access to it at the place and time of their choice.

The transfer of copyrights also includes the right to exercise dependent copyrights on all or part of the Competition Entry. The winner of the Competition is not entitled to any additional remuneration for the transfer of copyrights.

The organizer has the right to anonymously disseminate the awarded Competition Entries, the right to decide on the first making the awarded Competition Entries available to the public, as well as the right to supervise the use of them.

Personal data

The administrator of the Participants’ personal data is the Organizer.

Participants’ personal data will be processed for the following purposes and on the following legal grounds:

 • settlement of the competition (art.6 par.1 lit.f RODO),
 • archiving (evidentiary purposes) in the event of a legal need to prove facts, which is the Administrator’s legitimate interest (Article 6 (1) (f) of the GDPR),

Participants’ personal data may be transferred to entities that the Organizer entrusted with processing personal data on the basis of contracts and entities authorized to obtain personal data on the basis of legal provisions.

Participants’ personal data will be stored until it is settled, unless their further storage is justified by the period of limitation of claims or archiving purposes set out in special provisions, such as the Accounting Act.

The participant has the right to:

 • access to your personal data and receive a copy of the personal data being processed;
 • rectify your incorrect data;
 • request deletion of data (right to be forgotten) in the event of circumstances provided for in art. 17 GDPR;
 • requests to limit data processing in the cases indicated in art. 18 GDPR;
 • object to data processing in the cases indicated in art. 21 GDPR;
 • transfer of delivered data processed in an automated manner.

The participant has the right to lodge a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection

Providing personal data by the Participant is completely voluntary, however, failure to provide it prevents the Participant from participating in the Competition.

Your personal data will not be subject to processes that would lead to automated decision making, including profiling.

Complaints

Complaints related to the course of the Competition may be submitted by the Participant via e-mail to the following address: kal@kal-store.com or in writing to the following address: Czarnocki, Jeżak Pragmatic Studio Sp.j., Marszałkowska 58, 00-545 Warsaw.

The Organizer will consider the complaint within 30 days of its receipt, informing the Participant immediately about its results.

It is recommended that the complaint contain at least the name and surname of the Participant, telephone number and address of the Participant.

Final Provisions

These Regulations may be changed during the Competition for important organizational and legal reasons. However, these changes will not affect the rights of the Competition Participants already acquired.

If any of the provisions of these Regulations is found to be unlawful, invalid or otherwise unenforceable to the extent provided by law, it shall be excluded in this regard. The remainder of the Regulations remain in force.

To the extent not regulated by the Regulations, the provisions of the Civil Code shall apply.

Considering the time of the year we have limited our sales. Regarding orders or any other matters please contact us via email: kal@kal-store.com